Internet hastigheds begrænsningerInternet speed limits

På grund af store problemer med hastigheden på internettet i spids belastningerne, indfører k-net nogle hastigheds begrænsninger på dem med stort forbrug.
Begrænsningerne vil være:
Forbrug de sidste 30 dage = 500 GB -> 10/10 Mbit/s
Forbrug de sidste 30 dage = 1000 GB -> 2/2 Mbit/s.

Disse begrænsninger kan ændre sig.
For at se de gældende begrænsninger, se https://k-net.dk/fairusage/.

Man kan se sit forbrug på https://k-net.dk/user/. Due to the big problems with the speed of the Internet during peak loads, K-net introduces some speed limits on those with large usage.
The restrictions will be:
Usage the last 30 days = 500 GB -> 10/10 Mbit/s
Usage the last 30 days = 1000 GB -> 2/2 Mbit/s.

These limits may change.
If you want the current limitations see https://k-net.dk/fairusage/.

You can see your usage at https://k-net.dk/user/.

HavedageGarden days

Nu er det igen blevet tid til at afholde havedage og få givet Andelskollegiet en forårsrengøring.
Bestyrelsen har besluttet at afholde havedag på 2 forskellige dage, således at alle har mulighed for at deltage. De to dage er torsdag d. 9. maj (Kristi himmelfartsdag) og lørdag d. 18. maj.

Du forventes naturligvis kun at skulle arbejde én af dagene, men hvis du ønsker at hjælpe yderligere, er du velkommen.
Starttidspunkt for begge dage er kl. 10:00 og du skal afsætte ca. 4-5 timer. Det forventes at du deltager hele denne tid. Der vil være let forplejning i løbet af dagen.

For at vi kan koordinere opgaverne, således at arbejdsbyrden bliver ligeligt fordelt på alle
fremmødte, skal vi have en tilbagemelding på hvilken dag, du ønsker at bidrage med vedligeholdelse af din forening.
Hvis du ikke ønsker at bidrage med vedligeholdelse af din forening,
vil foreningen opkræve 750 kr. for dit manglende bidrag til fællesskabet.

Du bedes udfylde og aflevere nedenstående blanket i ansvarliges postkasse senest søndag d. 5. maj kl. 15:00. Du kan også tilmelde dig ved at skrive til os på bestyrelsen@akdtu.dk. I så fald vil vi kvittere pr. e-mail for modtagelse af tilmeldingen. Hvis du ikke kan være tilstede på en af dagene, er du også velkommen til at sende en stedfortræder.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte bestyrelsen.

Bestyrelsesansvarlig: Ole Madsen, Kollegiebakken 19 lejl. 114, 2800 Kgs. Lyngby

Tilmeldings blanketten kan hentes på:
Havedag_forår_2013 ver 1.1It is once again time for garden days in order to give Andelskollegiet a spring cleaning.
The board has decided to conduct garden days on 2 separate days, so that everyone have a chance to participate. The two days are Thursday 9 May (Ascension Day) and Saturday 18 May.
The first date is a public holiday in Denmark (and therefore also at DTU).
You are of course only expected to participate on one day, but if you wish to lend a hand you are welcome both days.

The starting time for both days is 10:00 AM, and the duration is 4-5 hours.
You are expected to participate for the entire duration. There will be refreshments during the day.

To coordinate the duties, and in order to equally distribute the work load on all participants, we will need you to respond with which of the 2 days you wish to participate in the maintenance of your community. If you do not wish to participate in maintenance of our community, a fee of DKK 750 will be charged for your lack of contribution.

Please fill out and hand in the form below to the contact person’s letter box on Sunday 5 May
at 15:00 the latest. You can also register by sending an e-mail to bestyrelsen@akdtu.dk. In that
case we will send you a receipt to acknowledge the registration. If you are unable to participate on either day, you are welcome to send a substitute.
If you have any questions please contact the board.

Contact person: Ole Madsen, Kollegiebakken 19 apt. 114, 2800 Kgs. Lyngby

The registration form can be downloaded from:
Havedag_forår_2013 ver 1.1

Langsomt internetSlow Internet

Her til aften har mange oplevet at internettet er ret langsomt ift. hvad det plejer.
Dette skyldes at K-nets link til Forskningsnettet/Deic (og derved internettet) er overbelastet af den trafik der er.
K-net er i gang med at implementere nogle funktioner der skal sikre bedre udnyttelse af båndbredden for den enkelte bruger, så en lignende situation ikke sker i fremtiden.
En af funktionerne er en gradvis degradering af hastigheden hos dem med højt forbrug.
Begrænsningerne vil være:
Download > 500GB (pr. løbende 30. dag) -> 20Mbps
Download > 1000GB (pr. løbende 30. dag) -> 2Mbps

Derudover arbejder K-net på at få en højere båndbredde hos forskningsnettet og forventer at dette vil ske indenfor nærmere fremtid.This evening, many users have experienced that the Internet speed has been quite slow.
This is because the K-net link to Forskningsnettet/Deic (and thus the Internet) is overloaded by the traffic there is.
K-net is in the process of implementing some functions to ensure better utilization of bandwidth for each user, so a similar situation hopefully does not occur in the future.
One of the features is a gradual degradation of the speed for those with high download usage.
The restrictions will be:
Download > 500GB (per continuous 30 day) -> 20Mbps
Download > 1000GB (per continuous 30 day) -> 2Mbps

In addition, K-net is working on getting a higher bandwidth to Forskningsnettet/Deic and expect that this will happen within the near future.

Internet nede tid, mandag 22-04-2013, kl 23:59Scheduled Internet downtime, Monday 22-04-2013, at 23:59

K-Net vil mandag d. 22. april kl. 23.59 genstarte core routeren.
Det forventes, at internettet vil forsvinde i et minuts tid eller to, men så skulle vi gerne være online igen.
Vær dog forberedt på, at det kan tage op til en time at komme online igen, hvis noget går galt.

Vi beklager for nedetiden, men forsøger at lægge service vinduerne, så de er varslet lidt tid i forvejen, og ikke forstyrrer skolearbejdet.

Desuden er det nu er muligt, at følge os på Facebook, Twitter og G+. Links kan findes på http://k-net.dk

– Med venlig hilsen K-net.
K-Net will Monday 22 April at 23:59 restart the core router.
It is expected that the Internet will disappear in a minute or two, but then we should be back online.
However, be prepared that it may take up to a hour to get back online if something goes wrong.

We apologize for the downtime, but are trying to put service windows so they are announced some time in advance, and does not interfere with school work.

Moreover, it is now possible to follow us on Facebook, Twitter and G+. Links can be found on http://k-net.dk

– Sincerely K-net

Internet problemerInternet problems

18-04-2013 kl. 23:56
Der er pt. problemer med internettet hos vores udbyder, K-net.
De arbejder på sagen og det kommer forhåbentlig snart op at køre igen.
Vi beklager de gener det måtte give.

UPDATE: 19-04-2013 kl. 00:40
Internettet virker igen.18-04-2013 23:56:
There is currently problems with the Internet at our internet service provider, K-net.
They are currently working on it and it will hopefully soon be up and running again.
We apologize for any inconvenience this may cause.

UPDATE: 19-04-2013 00:40:
The Internet works again.