Ny Adgangskontrol i FælleshusetNew Access Control in the Common House

For at komme ind præsenteres prox brikken til tastaturlæseren og der lyder et bip og en diode på panelet lyser grønt.

For at komme ud trykkes på ud-knappen på indersiden af døren.

Hvis man er den sidste der forlader fælleshuset SKAL alarmen tilsluttes.
Dette gøres ved at trykke på # på tastaturet udenfor og derefter præsentere sin prox brik for den. Tastaturet bipper og tastaturet tænder en rød lampe.
Hvis tastaturet fortsætter med at lyse grønt skal du tjekke at alle døre og vinduer er lukkede.

 

Hvis man mister sin prox brik skal man kontakte netgruppen hurtigst muligt, så denne kan spærres så vi derved undgår endnu et indbrud i fælleshuset.
En ny brik koster pt. 60 kr og vil blive trukket over huslejen.

Adgangskontrollen vil, udover at fungere som indbrudsalarm, også blive brugt til at holde styr på hvem der benytter fælleshuset og hvorvidt de følger reglerne.

Reglerne er kort sagt at man skal sørge for at efterlade fælleshuset i samme stand (eller bedre) når man forlader det, samt sørge for at lukke døre/vinduer og slukke alt lys.
De fulde regler for brug af fælleshuset vil snarligt blive ophængt i fælleshuset.

Gentagne brud på reglerne kan i yderste konsekvens medføre blokering af din adgang til fælleshuset.

 

Hvis der skulle være spørgsmål omkring brugen af adgangskontrollen kontakt netgruppen på netgruppen@akdtu.dk.

For generelle spørgsmål, kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@akdtu.dk.To enter the building the prox chip is held up against the reader to the left of the entrance door and an led will light green (unlocking the door)

To exit the building you push the “out” button located above the handle on the door.

If you are the last person to leave the building, you MUST reactivate the alarm. This is done by pressing the “#” key on the keypad outside (the one used to enter the building) and then holding the prox chip up to the keypad. The pad will beep and turn on a red LED (showing it’s activated).
IN CASE the LED keeps lighting up green, you must check for open windows and doors and accordingly close them.

Should you lose you prox chip, you have to contact the Netgroup as fast as possible so the chip may be deactivated and locked. This will help prevent anyone breaking into the common house again. A new chip costs 60 DKK and will be paid through the rent.
The access control will also work as a burglar alarm and will be monitored. This means that logs will be checked regularly to see who is using the common house as well as ensuring the rules are followed.

The rules in short, is to leave the common house in the same condition, or better, as when you entered. Make sure to turn off all unused appliances (lights, ovens, dishwashers etc.) and windows / doors.
The full rule set can be found at guidelines for use.

Consecutive breach of the rule set will in severe cases result in a ban from the common house.

Any questions regarding the use of the new access control can be sent to: netgruppen@akdtu.dk while all general questions are sent to: bestyrelsen@akdtu.dk.

Havedag – forår 2015Gardening day – spring 2015

Så er det igen tid til at tilmelde sig til havedage på kollegiet.
Havedagene foregår over fire dage og man skal deltage i mindst en af dem. Hvis man ikke deltager koster det 750 kr.
Man kan se yderligere information om havedagene samt tilmelde sig på vores hjemmeside på https://www.akdtu.dk/havedag/
Tilmelding skal ske senest mandag d. 23/3 kl. 24:00.

Skærpede regler gældende fra forår 2015
Bestyrelsen bruger en del energi på at planlægge havedagene, så kollegiet bliver bedst muligt vedligeholdt, men det kræver at vi ved hvor mange der kommer til havedagene.
Men desværre opleves der at færre og færre møder op til den tilmeldte havedag, og nogle gange i stedet møder op til en anden havedag.
Dette bevirker at vi ikke kan planlægge arbejdet og få mest muligt effektivt arbejde ud af det.

Derfor har vi været nødt til at indføre skrappere regler:
– Det er ikke muligt at ændre sin tilmelding efter man er tilmeldt.
– Har man ikke tilmeldt sig inden deadline vil man blive trukket 750 kr. over huslejen snarest muligt efter deadline.
– Møder man ikke op til den tilmeldte havedag vil man blive trukket 750 kr. over huslejen snarest muligt efter havedagen.
– Det tæller ikke som deltagelse i en havedag hvis man møder op uden at have tilmeldt sig. Dog er det selvfølgelig stadig tilladt at deltage ved flere havedage, men kun den man er tilmeldt tæller.
– Ved salg af andel skal man orientere køber, da andelen ikke slipper for sin forpligtigelse til at deltage i havedag.
– Ved tilmelding vil man modtage en bekræftelse på email (tjek dit spam filter), det er ens eget ansvar at sikre at man har denne, da det er beviset på at du har tilmeldt dig, i tilfælde af at du alligevel ikke står på vores deltagerliste. Hvis du ikke modtager denne skal du kontakte netgruppen på netgruppen@akdtu.dk med emnet “Havedagstilmelding” inden havedagstilmeldingens deadline.
Orientering om havedage vil heller ikke blive omdelt til postkasser længere. Men kun blive skrevet på opslagstavlerne i opgangene, på kollegiets hjemmeside og gennem kollegiets nyhedsbrev og havedags nyhedsbrev (som man kan tilmelde sig på hjemmesiden).
It’s once again time to sign up for a gardening day at the dorm.
The gardening days take place over four days and one must participate in at least one of them. If you choose not to participate you will be charged 750 DKK.
You can see more information about the gardening day as well as sign up on our website at https://www.akdtu.dk/havedag/?lang=en
You must register no later than Monday the 23/3 at 12:00 am.

Stricter rules apply from spring 2015
The board uses a lot of energy to plan garden days, so the dorm is best maintained, but it requires that we know how many are going to be present.
But unfortunately we have experienced that fewer and fewer show up for the registered gardening day, and sometimes instead show up for another gardening day.
This means that we cannot plan the work and make the most effective work out of it.

Therefore, we have had to introduce stricter rules:
– It is not possible to change the registration after you are registered.
– If you have not signed up before the deadline you will be charged 750 kr through the rent as soon as possible after the gardening day.
– For non-attendance to the registered gardening day you will be charged 750 kr through the rent as soon as possible after the gardening day.
– It does not count as participation in a gardening day if you show up without having registered. However, it is of course still allowed to participate in several gardening days, but only the one registered counts.
– By the sale of apartment you must inform the buyer, as the share does not avoid its obligation to participate in gardening days.
– When registering, you will receive a confirmation email (check your spam filter), it is your responsibility to ensure that you have this, as it is the proof that you have signed up, in the event that it is not on our list of participants. If you do not receive this please contact the network group on netgruppen@akdtu.dk with the subject “Havedagstilmelding” before the registration deadline.
Information about gardening days will not be distributed to mailboxes anymore. But will only be written on the notice boards in stairwells, on the dormitory’s website and through the dormitory’s newsletter and gardening day newsletter (which you can sign up for on the website).