Spring til indhold

Havedag – Efterår 2015Gardening day – Autumn 2015

Så er det igen tid til at tilmelde sig til havedage på kollegiet.
Havedagene foregår over fire dage og man skal deltage i mindst en af dem. Hvis man ikke deltager koster det 750 kr.
Man kan se yderligere information om havedagene samt tilmelde sig på vores hjemmeside på https://www.akdtu.dk/havedag/
Tilmelding skal ske senest fredag d. 21/8 kl. 24:00.

Skærpede regler gældende fra forår 2015

Bestyrelsen bruger en del energi på at planlægge havedagene, så kollegiet bliver bedst muligt vedligeholdt, men det kræver at vi ved hvor mange der kommer til havedagene.
Men desværre opleves der at færre og færre møder op til den tilmeldte havedag, og nogle gange i stedet møder op til en anden havedag.
Dette bevirker at vi ikke kan planlægge arbejdet og få mest muligt effektivt arbejde ud af det.

Derfor har vi været nødt til at indføre skrappere regler:
– Det er ikke muligt at ændre sin tilmelding efter man er tilmeldt.
– Har man ikke tilmeldt sig inden deadline vil man blive trukket 750 kr. over huslejen snarest muligt efter deadline.
– Møder man ikke op til den tilmeldte havedag vil man blive trukket 750 kr. over huslejen snarest muligt efter havedagen.
– Det tæller ikke som deltagelse i en havedag hvis man møder op uden at have tilmeldt sig. Dog er det selvfølgelig stadig tilladt at deltage ved flere havedage, men kun den man er tilmeldt tæller.
– Ved salg af andel skal man orientere køber, da andelen ikke slipper for sin forpligtigelse til at deltage i havedag.
– Ved tilmelding vil man modtage en bekræftelse på email (tjek dit spam filter), det er ens eget ansvar at sikre at man har denne, da det er beviset på at du har tilmeldt dig, i tilfælde af at du alligevel ikke står på vores deltagerliste. Hvis du ikke modtager denne skal du kontakte netgruppen på netgruppen@akdtu.dk med emnet “Havedagstilmelding” inden havedagstilmeldingens deadline.
Orientering om havedage vil heller ikke blive omdelt til postkasser længere. Men kun blive skrevet på opslagstavlerne i opgangene, på kollegiets hjemmeside og gennem kollegiets nyhedsbrev og havedags nyhedsbrev (som man kan tilmelde sig på hjemmesiden).
It’s once again time to sign up for a gardening day at the dorm.
The gardening days take place over four days and one must participate in at least one of them. If you choose not to participate you will be charged 750 DKK.
You can see more information about the gardening day as well as sign up on our website at https://www.akdtu.dk/havedag/?lang=en
You must register no later than Friday the 21/8 at 12:00 am.

Stricter rules apply from spring 2015
The board uses a lot of energy to plan garden days, so the dorm is best maintained, but it requires that we know how many are going to be present.
But unfortunately we have experienced that fewer and fewer show up for the registered gardening day, and sometimes instead show up for another gardening day.
This means that we cannot plan the work and make the most effective work out of it.

Therefore, we have had to introduce stricter rules:
– It is not possible to change the registration after you are registered.
– If you have not signed up before the deadline you will be charged 750 kr through the rent as soon as possible after the gardening day.
– For non-attendance to the registered gardening day you will be charged 750 kr through the rent as soon as possible after the gardening day.
– It does not count as participation in a gardening day if you show up without having registered. However, it is of course still allowed to participate in several gardening days, but only the one registered counts.
– By the sale of apartment you must inform the buyer, as the share does not avoid its obligation to participate in gardening days.
– When registering, you will receive a confirmation email (check your spam filter), it is your responsibility to ensure that you have this, as it is the proof that you have signed up, in the event that it is not on our list of participants. If you do not receive this please contact the network group on netgruppen@akdtu.dk with the subject “Havedagstilmelding” before the registration deadline.
Information about gardening days will not be distributed to mailboxes anymore. But will only be written on the notice boards in stairwells, on the dormitory’s website and through the dormitory’s newsletter and gardening day newsletter (which you can sign up for on the website).