HavedageGarden days

Nu er det igen blevet tid til at afholde havedage og få givet Andelskollegiet en forårsrengøring.
Bestyrelsen har besluttet at afholde havedag på 2 forskellige dage, således at alle har mulighed for at deltage. De to dage er torsdag d. 9. maj (Kristi himmelfartsdag) og lørdag d. 18. maj.

Du forventes naturligvis kun at skulle arbejde én af dagene, men hvis du ønsker at hjælpe yderligere, er du velkommen.
Starttidspunkt for begge dage er kl. 10:00 og du skal afsætte ca. 4-5 timer. Det forventes at du deltager hele denne tid. Der vil være let forplejning i løbet af dagen.

For at vi kan koordinere opgaverne, således at arbejdsbyrden bliver ligeligt fordelt på alle
fremmødte, skal vi have en tilbagemelding på hvilken dag, du ønsker at bidrage med vedligeholdelse af din forening.
Hvis du ikke ønsker at bidrage med vedligeholdelse af din forening,
vil foreningen opkræve 750 kr. for dit manglende bidrag til fællesskabet.

Du bedes udfylde og aflevere nedenstående blanket i ansvarliges postkasse senest søndag d. 5. maj kl. 15:00. Du kan også tilmelde dig ved at skrive til os på bestyrelsen@akdtu.dk. I så fald vil vi kvittere pr. e-mail for modtagelse af tilmeldingen. Hvis du ikke kan være tilstede på en af dagene, er du også velkommen til at sende en stedfortræder.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte bestyrelsen.

Bestyrelsesansvarlig: Ole Madsen, Kollegiebakken 19 lejl. 114, 2800 Kgs. Lyngby

Tilmeldings blanketten kan hentes på:
Havedag_forår_2013 ver 1.1It is once again time for garden days in order to give Andelskollegiet a spring cleaning.
The board has decided to conduct garden days on 2 separate days, so that everyone have a chance to participate. The two days are Thursday 9 May (Ascension Day) and Saturday 18 May.
The first date is a public holiday in Denmark (and therefore also at DTU).
You are of course only expected to participate on one day, but if you wish to lend a hand you are welcome both days.

The starting time for both days is 10:00 AM, and the duration is 4-5 hours.
You are expected to participate for the entire duration. There will be refreshments during the day.

To coordinate the duties, and in order to equally distribute the work load on all participants, we will need you to respond with which of the 2 days you wish to participate in the maintenance of your community. If you do not wish to participate in maintenance of our community, a fee of DKK 750 will be charged for your lack of contribution.

Please fill out and hand in the form below to the contact person’s letter box on Sunday 5 May
at 15:00 the latest. You can also register by sending an e-mail to bestyrelsen@akdtu.dk. In that
case we will send you a receipt to acknowledge the registration. If you are unable to participate on either day, you are welcome to send a substitute.
If you have any questions please contact the board.

Contact person: Ole Madsen, Kollegiebakken 19 apt. 114, 2800 Kgs. Lyngby

The registration form can be downloaded from:
Havedag_forår_2013 ver 1.1